Notícies
Segueix-nos a les xarxes socials

NOVA CONVOCATÒRIA 2020-2021

Obrim la nova convocatòria de sol·licituds de mobilitat per al curs 2020-2021, al següent document teniu les bases de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és el 3 d'abril de 2020, la sol·licitud es fa via telemàtica al següent formulari:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScECHg4VYLBuIDJMQKdVDEcIHrMq68fvHOaGqIRNm0j_224kg/viewform

Si teniu qualsevol dubte contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic: mobilitat@copernic.cat

NOVA CONVOCATÒRIA 2019

Ja ha finalitzat el període de presentació de sol·licituds de mobilitat Erasmus+ per al curs acadèmic 2019-2020 del INS Nicolau Copèrnic.
Aquí teniu la resolució baremada de les sol·licituds rebudes Resolució 2019.

En el següent enllaç també trobareu les Bases de la Convocatòria 2019.
La data límit per omplir el formulari i presentar tota la documentació era el 15 d'abril de 2019.

El centre ha seleccionat i llistat les sol·licituds segons l’expedient acadèmic de l’alumne/a, els coneixements de llengua, la valoració de l’equip docent i el resultat de l’entrevista personal. Els seleccionats rebran una invitació via email per a una reunió previa informativa sobre la gestió de les mobilitats el curs vinent.

L'alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar inmediatament a la Coordinació de Mobilitat.

Quatre alumnes de l'INS Nicolau Copèrnic aprofiten per visitar Els Alps durant la seva estada d'Erasmus a Àustria.

VOLS ACABAR ELS TEUS ESTUDIS A L’ESTRANGER? EL PROGRAMA ERASMUS+ T’HO PERMET!

Erasmus+ és el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020. Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) com de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses Europees.

L’estudiant obté reconeixement del seu període de pràctiques a l’estranger que correspondrà a part o a la totalitat de la Formació en Centres de Treball (FCT) descrita en el corresponent currículum de cada cicle formatiu

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. L’estudiant rep un ajut econòmic que permet finançar part de les despeses de desplaçament i estança a l’estranger.

Des de l’institut Nicolau Copèrnic es dona recolzament per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre d’acollida, per trobar allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estança a l’estranger....

INFORMACIÓ GENERAL

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que afecta diferents àrees: intercanvi d’estudiants (en dues modalitats: estudis i pràctiques); intercanvi de professors; intercanvi de personal d’administració i serveis, etc.

L’acció Erasmus+ està destinada als estudiants i personal de les institucions en els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia, Suïssa i Croàcia. El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en institucions europees l'estada formativa en pràctiques en una altra institució europea (d’un a tres mesos de durada) i el posterior reconeixement de la formació en pràctiques cursada a l'estranger. Aquest reconeixement de la formació en pràctiques es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi i l’empresa d’acollida abans de marxar. L'alumne abona l'import de la matrícula a la institució d'origen i gaudeix de la possibilitat de realitzar la Formació en Centres de Treball a una institució d’acollida estrangera. La institució d’enviament facilitarà la informació sobre les possibilitats d'allotjament, les empreses d’acollida així com la logística de l’estada.

L’Institut Nicolau Copèrnic ofereix a l’alumnat de Cicles Formatius la possibilitat de participar en programes de mobilitat en l’àmbit d’Erasmus+ que gestiona la Coordinació de Mobilitat Internacional, i cursar la Formació en Centres de Treball en alguna de les institucions europees amb les quals el centre té acords signats. Les mobilitats en pràctiques es poden fer amb empreses europees amb les que s’han establert acords específics sobre el nombre d’alumnes, la durada de la mobilitat, etc.

PERÍODE I DURADA DE LA MOBILITAT

Les mobilitats s’han de realitzar sempre durant el període ordinari de realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne, un cop superats tots els mòduls de primer i segon curs o crèdits en el cas de cicles de curs únic. En el cas que l’alumne no hagi superat algun mòdul o crèdit l’equip docent decidirà si aquest pot gaudir de la beca de mobilitat. Dintre d’aquest període, la durada de la mobilitat pot ser de 1 mes com a mínim i de 3 mesos com a màxim.

DOTACIÓ ECONÒMICA

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+. Els alumnes beneficiaris d’una beca Erasmus+ cobraran entre el 80% i el 100% de l’import una setmana abans de marxar per transferència bancària. Es farà el pagament del 100% si el centre ho considera pertinent. En el cas que s’aboni el 80% l’alumne rebrà el 20% restant un cop hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Per accedir al pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, el document de compromís i haver lliurat les dades bancàries. Aquests passos són imprescindibles per a rebre la transferència bancària.

COM DEMANAR LA MOBILITAT ERASMUS+

L'alumnat interessat ha d'iniciar els tràmits de preparació de la mobilitat quan es troba finalitzant el primer curs del cicle formatiu.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • - Estar matriculat a l’Institut Nicolau Copèrnic de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • - Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea - Islàndia, Liechtenstein i Noruega - i Turquia, Suïssa i Croàcia).
 • - Tenir 18 o més anys quan s'iniciï el període de mobilitat.
 • - Haver superat tots els mòduls de primer curs del Cicle Formatiu.
 • - Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment.
 • - Obtenir un informe favorable del seu tutor.

Els passos a seguir per participar són:

 • - Enviar el formulari de sol·licitud de participació per a la mobilitat internacional degudament complimentat dins del període de la convocatòria .
 • - Si la sol·licitud ha estat acceptada, s’haurà de presentar fotocòpia dels certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües estrangeres. En el cas de no presentar-lo, haurà de fer presentar-se obligatòriament a la prova de nivell d'anglès.
 • - Presentar-se a l’entrevista personal en la data i lloc estipulats.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per poder gaudir d’una beca Erasmus+, els criteris de selecció dels candidats seran els següents:

EXPEDIENT ACADÈMIC DE L'ESTUDIANT. 30 PUNTS

La nota mitjana de l'expedient acadèmic es calcularà fent una suma ponderada de la qualificació obtinguda en els diferents mòduls pel nombre total d’hores dels mòduls cursats. Les assignatures convalidades no computaran en el càlcul de la nota mitja ponderada. Aquestes notes s'agafaran les resultats obtinguts en l'avaluació de febrer del primer curs.

ACREDITACIÓ DEL NIVELL D'IDIOMES. 40 PUNTS

S’haurà de lliurar a la coordinadora de mobilitat internacional els certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües o bé fer una prova de nivell d'anglès.

CONSIDERACIÓ DE L'EQUIP DOCENT I ENTREVISTA PERSONAL. 30 PUNTS

Es realitzarà una entrevista amb la coordinació de mobilitat del centre amb l’objectiu de valorar la motivació i l’interés de l’alumne a fer la FCT a l’estranger

Si hi ha més demandes de places que les convocades, el centre seleccionarà les sol·licituds segons els punts esmentats anteriorment: l’expedient acadèmic de l’alumne/a, els coneixements de llengua estrangera, l’opinió de l’equip docent i la informació recollida durant l’entrevista personal. Es tindrà en compte que l’alumne no hagi participat amb anterioritat dins el programa Erasmus, a la modalitat d’estudis (d’acord amb la normativa de l’OAPEE). Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

CONVOCATÒRIA 2018

Convocatòria Tancada

Aquí teniu les Bases de la passada convocatòria.


I aquí la Resolució Provisional amb la baremació dels alumnes seleccionats


Resolució Definitiva

Beques SEPIE

 • Grau Superior:
 • Beques concedides: 3

 • Grau Mitjà:
 • Beques concedides: 2

 • Professorat:
 • Beques concedides: 2

Beques del Departament d'Ensenyament

 • Grau Superior:
 • Beques concedides: 3

 • Grau Mitjà:
 • Beques concedides: 1

 • Professorat:
 • Beques concedides: Pendent de resolució

CURS 2017-18

 • - 2 alumnes de Grau Mitjà (SMX) van realitzar la formació en centres de treball a l'empresa Frequentis de Viena (Àustria).
 • - 2 alumnes de Grau Superior de DAM i ASIX van realitzar la formació en centres de treball a l'empresa Frequentis de Viena (Àustria)
 • - 1 alumne de grau superior de DAM va realitzar la formació en centres de treball a la Universitat de Emdem (Alemanya)

Recull de fotografies

Veure experiències

CURS 2016-17

 • - 1 alumna de Grau Mitjà (SMX) va realitzar la formació en centres de treball a l'empresa Frequentis de Viena (Àustria).
 • - 3 alumnes de Grau Superior de DAM i ASIX van realitzar la formació en centres de treball a l'empresa Frequentis de Viena (Àustria)

Recull de fotografies

Veure experiències